กฎและข้อบังคับการเข้าพักโรงแรม

Check in 14:00 นาฬิกา
 Check Out 12:00 นาฬิกา

ห้ามสูปบุหรี่ทั้งบุหรี่ปรกติและบุหรี่ไฟฟ้าถายในโรงแรม
หากท่านต้องการสูปบุหรี่กรุณาสูบในบริเวรที่ทางโรงแรมจัดเตรียมให้
หากไม่ทำตามทางโรงแรมจำต้องปรับ5000บาท

ห้ามนำทุเรียนหรืออาหารที่มีกลิ่นแรงมาทานในห้องหรือระเบียง

กรุณาอย่าตากผ้าตรงบริเวรระเบียง

ร้องเท้าslipperสามารถใช้ได้ในบริเวรห้องเท่านั้นห้ามนำออกมาใช้ด้านนอก